Cuu Chu tich Sacombank Dang Van Thanh: La doanh nhan, than bai thi danh liet - Anh 1