ND - Trong công cuộc đổi mới, MTTQ Việt Nam đã phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Thời gian qua, Mặt trận đã khởi xướng và chủ trì phối hợp nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào rộng lớn và lâu dài mang tính toàn dân, toàn quốc, trong đó nổi bật là cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". Đây là một trong hai cuộc vận động lớn trong thời kỳ đổi mới công tác Mặt trận, có đóng góp to lớn và trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước nói chung và có tác dụng rõ rệt vào việc nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới. Để phát huy truyền thống đoàn kết "tương thân tương ái", "thương người như thể thương thân" của dân tộc ta, góp phần cùng Đảng và Nhà nước tạo thêm nguồn lực và tạo dư luận xã hội rộng rãi quan tâm, giúp đỡ người nghèo về vật chất và tinh thần, ngày 17-10-2000, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã phát động cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", ra Lời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước hưởng ứng tham gia cuộc vận động và lấy ngày 17-10 hằng năm làm ngày cao điểm của cuộc vận động, lấy thời gian từ ngày 17-10 đến ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 hằng năm là Tháng cao điểm "Vì người nghèo", lấy ngày 31-12 hằng năm tổ chức chương trình "Nối vòng tay lớn" vì người nghèo - Tết cho người nghèo và thiết tha mong rằng: Mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức chính trị xã hội, nhân đạo từ thiện, các cơ quan hành chính sự nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang ở trong nước, các tổ chức người Việt Nam sống ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế hưởng ứng "Vì người nghèo" với nhiều hình thức ủng hộ phong phú, đa dạng. Chín năm qua, cuộc vận động mang đậm tính nhân văn sâu sắc này đã được các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài và nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam tích cực hưởng ứng và đạt kết quả, góp phần thiết thực chăm lo cho người nghèo, đóng góp vào sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp vào thành tựu chung của cả nước. Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, đẩy mạnh vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, tập trung đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, góp phần thiết thực chăm lo cho đời sống vật chất tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, các hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ... Quỹ "Vì người nghèo" bốn cấp từ khi phát động đến nay thu được 3.048 tỷ đồng; xây dựng mới và sửa chữa 889 nghìn nhà đại đoàn kết. 5.931 xã, phường, thị trấn; 306 huyện, thị xã; 17 tỉnh, thành phố được Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tặng Bằng ghi công hoàn thành chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa xong nhà ở dột nát cho người nghèo. Kết quả trên đã đem lại niềm vui cho hàng triệu người nghèo và tiếp tục khẳng định tính xã hội nhân văn sâu sắc của cuộc vận động, làm phong phú, sâu sắc thêm truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc ta; đồng thời, góp phần khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể và toàn xã hội đối với người nghèo trong cả nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện cuộc vận động vẫn còn những hạn chế cần quan tâm khắc phục như: Cuộc vận động diễn ra chưa đồng đều ở các địa phương, cơ sở; quyết tâm của một số cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và Ban vận động chưa cao. Kết quả vận động ở nhiều địa phương, cơ sở chưa tương xứng với tiềm năng, còn nhiều doanh nghiệp chưa tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Công tác tuyên truyền, vận động thiếu thường xuyên, từ đó chưa huy động được các nguồn lực ủng hộ cho Quỹ "Vì người nghèo". Tỷ lệ hộ nghèo cả nước đến đầu năm 2009 còn 12,1%; hiện vẫn còn 62 huyện có tỷ lệ hộ nghèo hơn 40%; số hộ cận nghèo trong cả nước còn rất nhiều và gần 500 nghìn hộ nghèo đang ở nhà dột nát, cần được quan tâm giúp đỡ. Triển khai các hoạt động nhân Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và Chương trình "Nối vòng tay lớn" ngày 31-12 hằng năm là dịp toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người nghèo. Mặt trận, các tổ chức thành viên các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chính quyền, phát huy những kết quả đã đạt được, biến mục tiêu của cuộc vận động thành mục tiêu và quyết tâm chung của cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội ở địa phương để huy động nguồn lực trên địa bàn để xây dựng nhà ở, xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, coi đây là chương trình cần tập trung trong chiến lược xóa đói, giảm nghèo, thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền về cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", về Tháng cao điểm và Chương trình "Nối vòng tay lớn" vừa để thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài; vừa để khẳng định những kết quả đã đạt được của cuộc vận động chín năm qua; động viên, nhân rộng những cách làm hay, những điển hình tiến tiến; công khai kết quả vận động, quản lý và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" các cấp; đồng thời, cũng là để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về nội dung, cách thức tham gia cuộc vận động và ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" ngày càng rộng rãi. Mặt trận các cấp cần có quyết tâm cao hơn, tăng cường hơn nữa công tác vận động và đổi mới phương thức vận động, đổi mới cơ chế ủng hộ để phát huy sức mạnh tổng hợp từ các tổ chức thành viên, các tập đoàn, các tổng công ty, các doanh nghiệp trong nước đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam..., phấn đấu kết quả ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm sau cao hơn năm trước; đồng thời, tiếp tục thường xuyên kiểm tra thực hiện nghiêm Quy chế, quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động xây mới, sửa chữa và trao nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo; đồng thời, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, tăng cường hỗ trợ cho các hộ nghèo về sản xuất, khám, chữa bệnh và học hành, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo... Những địa phương đã cơ bản xóa xong nhà dột nát cho hộ nghèo, bên cạnh việc tiếp tục có nhiều hình thức giúp đỡ các hộ nghèo địa phương mình, cần tăng cường hỗ trợ các địa phương khác còn nhiều khó khăn, còn nhiều nhà tạm dột nát. Để cuộc vận động đạt kết quả, cùng với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền các cấp và sự nỗ lực vận động của MTTQ, phải huy động được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" đi vào chiều sâu, gắn với việc phối hợp triển khai Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, hội nhập quốc tế, hơn lúc nào hết, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta đang sinh sống ở nước ngoài phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tiếp tục hưởng ứng, tham gia cuộc vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", nhất là trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo", góp phần xóa xong nhà tạm dột nát trong năm 2010 và chăm lo cho người nghèo. Đây là một trong những hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2009; lập thành tích kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm thành lập Đảng, 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm Ngày thành lập nước, 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và những ngày lễ lớn của đất nước năm 2010, thực hiện Nghị quyết Đại hội VII MTTQ Việt Nam vừa đề ra. LÊ MẬU NHIỆM (Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam)