Hơn 2.500 thành viên băng đảng đường phố MS -13 đang được giam giữ tại nhà tù Ciudad Barrios ở El Salvador. Nơi đây có nhà thờ để các phạm nhân hối cải và nhìn lại bản thân mình.

Trà My