Thủ tướng đã có Quyết định số 1103/QĐ-TTg ngày 24-7-2009 về việc cử các thành viên tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu làm phó trưởng ban thường trực, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm làm phó trưởng ban. Ngoài ra còn 11 ủy viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền thành lập từ tháng 4-2009, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng làm trưởng ban. Ban chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành trong công tác phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam. Ngân hàng nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo.