Tổng số lượng đăng ký phát hành và chào bán: 7.950.000 cổ phiếu...