Điều chỉnh CBTT liên quan đến việc thành lập Công ty Vàng bạc đá quý của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam như sau:

Tài liệu đính kèm: CTG: Điều chỉnh CBTT liên quan đến việc thành lập Công ty Vàng bạc đá quý