Ngày 29/5/2008, TTGDCK Hà Nội đã có thông báo chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu cho CTCP Truyền thông số 1 với những nội dung sau: