Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Du lịch An Giang tại Công văn số 191/TTr-DL ngày 25/5/2009, với lý do hiện tại Công ty chỉ còn 69 cổ đông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xóa tên Công ty khỏi danh sách Công ty đại chúng kể từ ngày 01/6/2009.