Ngày 01/10/2010 Sở GDCK Hà Nội đã có Thông báo số 913/TB-SGDCKHN về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu cho CTCP Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường tại Sở GDCK Hà Nội với những nội dung sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu - Số lượng chứng khoán niêm yết: 2.500.000 cổ phiếu - Giá trị chứng khoán niêm yết: 25.000.000.000 đồng Trân trọng thông báo./.