Ngày 16/4/2008, UBCKNN đã có Quyết định số 292/QĐ-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS được lập chi nhánh tại Tp.Hồ Chí Minh với nội dung sau: