Ông Đinh Vạn Dũng, Chủ tịch HĐQT CTCP Gia Lai CTC (HNX: CTC) đăng ký mua 100,000 cp từ ngày 22/01 đến 21/02.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Vạn Dũng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: CTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 838,274 CP (tỷ lệ 9.53%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Không công bố
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/01/2013
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/02/2013.