1. Tên người thực hiện giao dịch: Trương Thị Hồng Vân 2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát 3. Mã chứng khoán giao dịch: CTC 4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.000 CP 5. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 3.000 CP 6. Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.000 CP 7. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi mua: 5.000 CP 8. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 28/7/2010 đến ngày 22/9/2010