Ngày 15/4/2008, Công ty Đóng tàu Hạ Long đã tổ chức đặt ky đóng mới tàu 12.500 tấn, ký hiệu HL-16, trong loạt tàu 12.500 tấn đóng mới cho Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Chi tiết...