Quý 1/2008, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm (mã CTN-HASTC) đạt doanh thu hơn 93 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 2,5 tỷ đồng...