Công ty TNHH An Quý Hưng thông báo đã mua 388,700 cpCTCP Vimeco (HNX: VMC), nâng sở hữu lên thành 2,012,892 cp VMC, chiếm tỷ lệ 30.97% vốn kể từ ngày 27/06.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH An Quý Hưng
- Mã chứng khoán: VMC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,624,192 CP (tỷ lệ 24.99%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 388,700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,012,892 CP (tỷ lệ 30.97%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 27/06/2014.

HNX