CTCP Xây Dựng Công Trình Giao Thông 710 (OTC: CC7) đăng ký chào bán 1,205,320 cp bằng hình thức đấu giá thông qua Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE).

Phương Châu