Chiều 17-4, Ban Chỉ đạo sửa đổi Hiến pháp của Chính phủ đã tổ chức họp báo về kết quả tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 của Chính phủ. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên đã chủ trì cuộc họp báo.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn thông tin về kết quả tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Chính phủ và nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo trong năm 2012.

Báo cáo công tác tổng kết thi hành Hiến pháp 1992, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn cho biết: Các Bộ, ngành địa phương đã triển khai đồng bộ việc tổng kết thi hành Hiến pháp trong cơ quan địa phương mình với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ dưới sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng các cơ quan Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ… nghiêm túc, đúng tiến độ. Theo đó, kết thúc giai đoạn 1, Ban Chỉ đạo sửa đổi Hiến pháp đã nhận được báo cáo tổng kết công tác thi hành Hiến pháp của 30 Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố, 22 báo cáo chuyên đề làm cơ sở xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp của Chính phủ. Đồng thời, lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia, Nhà khoa học về dự thảo này.

Về chất lượng báo cáo, nhìn chung nội dung của các báo cáo của Bộ, ngành, địa phương bám sát yêu cầu của Ban Chỉ đạo và cơ bản chất lượng tốt. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những báo cáo còn mang tính hành chính, mang tính tổng kết hoạt động của ngành, lĩnh vực và phạm vi quản lý nhà nước của địa phương mà chưa gắn với tổng kết thi hành Hiến pháp, chưa chú trọng đến nội dung đề xuất, sửa đổi.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên, công tác tổng kết thi hành, ngoài 63 tỉnh thành báo cáo theo đề cương chung thì 30 Bộ, ngành cũng phải tổng kết riêng ngành mình như: Bộ TN&MT tổng kết về công tác quản lý sử dụng đất đai thì thấy rằng, hiện nay chúng ta thực hiện chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai, đến nay có nhiều văn bản điều chỉnh nhưng vẫn còn một số bất cập. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa làm rõ được hạn chế của Hiến pháp đến đâu, các văn bản hướng dẫn thi hành cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của Hiến pháp. Vì vậy, phải giữ nguyên chế định đất đai sở hữu toàn dân và thể chế hơn nữa vào luật vai trò của quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thi hành Hiến pháp 1992, năm 2012 này, Ban Chỉ đạo dự kiến sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo Bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, làm sâu thêm về cơ sở lý luận và thực tiễn cho các kiến nghị, đề xuất trong báo cáo của Chính phủ, trọng tâm là những kiến nghị, đề xuất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị ý kiến tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các ý kiến chính thức về dự thảo Tờ trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội về các nội dung sửa đổi Hiến pháp 1992…

M. Thoa