QĐND - Chiều 3-10, tại Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với Ban Dân vận Trung ương. Cùng dự buổi làm việc còn có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan Trung ương.

QĐND - Chiều 3-10, tại Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với Ban Dân vận Trung ương. Cùng dự buổi làm việc còn có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan Trung ương.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại buổi làm việc với Ban Dân vận Trung ương

Thay mặt lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã báo cáo với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu những nét khái quát, cơ bản về kết quả thực hiện công tác dân vận từ sau Đại hội X của Đảng cho tới nay, cùng những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Dân vận Trung ương và công tác dân vận của Đảng trong thời gian tới.

Trên cơ sở những nội dung trọng tâm được nêu trong báo cáo và ý kiến của đồng chí Lê Hồng Anh, cùng một số đại biểu, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà Ban Dân vận Trung ương nói riêng, công tác dân vận của Đảng nói chung đã giành được trong thời gian qua. Tổng bí thư khẳng định: Kết quả đạt được trong công tác dân vận có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Thực hiện tốt công tác dân vận là làm cho Đảng gần dân hơn; là tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thời nào cũng vậy, quần chúng nhân dân là người quyết định lịch sử. Đặc biệt, từ khi có Đảng, quần chúng nhân dân được Đảng tập hợp lại, tạo nên sức mạnh vô địch đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức vững bước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Kết quả của công tác dân vận dưới sự lãnh đạo của Đảng được biểu hiện sinh động trong thực tiễn đời sống nhân dân; là hệ quả tạo nên ba thành tố có ý nghĩa quyết định trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Đây là một nội dung trọng tâm được Đại hội XI của Đảng thảo luận với sự thống nhất cao và được nêu rõ trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Tổng bí thư chỉ rõ: Thực hiện tốt công tác dân vận là phương thức tối ưu để Đảng đẩy lùi tình trạng quan liêu, xa rời quần chúng nhân dân của đội ngũ cán bộ các cấp; đồng thời đó cũng chính là tạo ra điều kiện thuận lợi để nhân dân quản lý cán bộ, tham gia hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thực hiện tốt công tác dân vận còn là điều kiện để Đảng huy động được sức mạnh to lớn của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi một số vấn đề cơ bản để Ban Dân vận Trung ương và đội ngũ những người làm công tác dân vận của Đảng nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn. Tổng bí thư chỉ rõ: Trước hết, Ban Dân vận Trung ương và hệ thống dân vận các cấp cần tập trung làm tốt chức năng tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong hoạch định các chủ trương, đường lối lãnh đạo đất nước, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trước mắt, tập trung mọi nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, nhất là những vấn đề về dân vận và công tác vận động quần chúng. Ban Dân vận Trung ương cần phối hợp chặt chẽ với các Ban của Đảng để làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chính xác tình hình, đánh giá đúng dư luận trong quần chúng nhân dân để tham mưu cho Đảng có những chủ trương, chính sách kịp thời, phù hợp. Chủ động nghiên cứu, đổi mới phương thức vận động quần chúng; tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời chú trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác dân vận có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, tinh thông về nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ của công tác dân vận trong tình hình mới.

Cũng tại buổi làm việc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận những ý kiến đề xuất, kiến nghị của Ban Dân vận Trung ương, đồng thời giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu sớm trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định. Tổng bí thư đặc biệt lưu ý Ban Dân vận Trung ương cần tập trung trí tuệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt nội dung để Ban Bí thư, Bộ Chính trị xem xét trình Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, ban hành nghị quyết về công tác dân vận trong thời kỳ mới có chất lượng, phù hợp và mang tính khả thi cao.

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 12 năm Ngày Dân vận 15-10, với niềm tin tưởng sâu sắc, Tổng bí thư chúc toàn thể đội ngũ cán bộ dân vận cả nước phát huy truyền thống, giữ vững ý chí quyết tâm, đoàn kết, phấn đấu đạt nhiều thành tích mới trong thực hiện công tác dân vận của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta tiến lên giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.

Tin, ảnh: Lê Ngọc Long