Thay vì dùng con người để quản lý giao thông đô thị, nhiều quốc gia trên thế giới đã ứng dụng công nghệ thông tin.