Trước tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân, UBND Thành phố Hà Nội đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường lập danh sách và công khai các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và kiên quyết không để xảy ra ô nhiễm nghiêm trọng.