Công đoàn Việt Nam, tiền thân là tổ chức Công hội đỏ Bắc Kỳ, được thành lập ngày 28/7/1929, là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam. Trải qua 80 năm hoạt động, Công đoàn Việt Nam đã đoàn kết tập hợp giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy vai trò tiên phong trong sự nghiệp cách mạng; đóng góp trực tiếp, to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 80 năm hoạt động (28/7/1929- 28/7/2009), Công đoàn Việt Nam đã đoàn kết tập hợp giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy vai trò tiên phong trong sự nghiệp cách mạng; đóng góp trực tiếp, to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy sứ mệnh lịch sử to lớn của giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam và phát huy vai trò thành viên của MTTQ Việt Nam, Công đoàn Việt Nam tiếp tục ra sức vận động công nhân, viên chức, người lao động và đoàn viên Công đoàn trong cả nước học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) và Nghị quyết Đại hội X của Đảng, góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngay từ khi ra đời, bất chấp sự kiểm soát gắt gao của thực dân Pháp, cán bộ Công hội vẫn bám sát nhà máy, đồn điền, hầm mỏ, tuyên truyền, vận động, tổ chức người lao động đấu tranh chống áp bức bóc lột, đòi độc lập dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân đã cùng với giai cấp nông dân và nhân dân cả nước tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam Á. Ngay sau khi giành chính quyền, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tiên phong trong xây dựng, củng cố và bảo vệ chính quyền non trẻ, tham gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, diệt “giặc dốt, giặc đói”. Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Công đoàn Việt Nam đã tổ chức, vận động công nhân, viên chức, lao động ra sức thi đua, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, sẵn sàng chiến đấu đánh bại chiến tranh phá hoại của địch, huy động sức người, tập trung chi viện cho chiến trường miền Nam. Hàng vạn công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn đã tham gia quân đội, thanh niên xung phong và phục vụ chiến đấu. Ngày 6/6/1976, Hội nghị Công đoàn toàn quốc đã quyết định hợp nhất Công đoàn hai miền Nam, Bắc thành Tổng Công đoàn Việt Nam. Từ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn vận động người lao động cùng quân và dân cả nước bước vào thời kỳ cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Công đoàn luôn quan tâm công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn, tham mưu, đề xuất nhiều ý kiến với Đảng, Nhà nước, MTTQ để có chủ trương, chính sách phù hợp xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, đặc biệt, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Tính đến hết năm 2008, tổ chức Công đoàn Việt Nam có hơn 6,4 triệu đoàn viên và hơn 97.000 công đoàn cơ sở. Công đoàn tập trung vận động, tổ chức công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, tham gia cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, những hành vi gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp được đẩy mạnh, đã có hàng vạn công nhân, viên chức, lao động ưu tú do tổ chức công đoàn giới thiệu được kết nạp vào Đảng. Đồng thời, Công đoàn cũng tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên khác của Mặt trận, tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Về xây dựng chính sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi của người lao động, Tổng Liên đoàn đã tham gia xây dựng hàng trăm dự án luật, pháp lệnh, nghị định, các văn bản về chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động và công đoàn, nhất là các chính sách, pháp luật về lao động, tranh chấp lao động và đình công, thực hiện dân chủ ở cơ quan, doanh nghiệp... Về đào tạo nghề và giải quyết việc làm, hệ thống 13 trường dạy nghề và 38 trung tâm giới thiệu việc làm của tổ chức công đoàn đã tư vấn, giới thiệu việc làm, dạy nghề cho hơn 76.000 lao động. Hoạt động của Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP) và các loại quỹ trợ giúp khác ở các ngành, địa phương và cơ sở đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và xóa đói, giảm nghèo cho hàng vạn người lao động... Công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp công đoàn đã bám sát nhiệm vụ và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể hữu quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong công nhân, viên chức, lao động về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của công đoàn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong công nhân, công đoàn bước đầu đạt kết quả tốt. Công đoàn Việt Nam luôn động viên đoàn viên công đoàn và vận động công nhân, viên chức, người lao động hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Hoạt động xã hội của Công đoàn những năm qua được triển khai thường xuyên và sâu rộng, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, đạt kết quả trị giá hàng trăm tỉ đồng mỗi năm. Bên cạnh những thành tựu đạt được, thời gian qua hoạt động của Công đoàn còn một số yếu kém, như: hình thức tuyên truyền, giáo dục chưa thật phù hợp với điều kiện sống và làm việc của từng loại đối tượng công nhân, viên chức, lao động, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của người lao động còn chưa kịp thời. Công tác nghiên cứu lý luận và đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu lý luận về công nhân và công đoàn còn hạn chế nhiều mặt, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của phong trào công nhân, tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Một số nơi, vai trò của công đoàn tham gia quản lý, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động còn thấp. Một số cán bộ công đoàn thiếu bản lĩnh, ngại va chạm, sợ bị trù dập, mất việc làm, nên chưa mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức, lao động ở nhiều nơi thực hiện chưa thường xuyên, chất lượng công tác kiểm tra có mặt còn hạn chế. Đại hội X Công đoàn Việt Nam đã đề ra mục tiêu, phương hướng hoạt động công đoàn trong 5 năm (2008 - 2013) là: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các cấp; hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động; chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Với phương châm: “Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước”, các cấp công đoàn đang ra sức phấn đấu để những mục tiêu trên trở thành hiện thực. Phát huy sứ mệnh lịch sử to lớn của giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam 80 năm qua và phát huy vai trò thành viên của MTTQ Việt Nam, Công đoàn Việt Nam nguyện ra sức vận động công nhân, viên chức, người lao động và đoàn viên Công đoàn trong cả nước tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) và Nghị quyết Đại hội X của Đảng, góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm: MTTQ Việt Nam tự hào về giai cấp công nhân Việt Nam Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, chiều ngày 27/7, Đoàn cán bộ của UBTƯ MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Huỳnh Đảm dẫn đầu đã tới chúc mừng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Chủ tịch Huỳnh Đảm khẳng định: 80 năm qua, Công đoàn Việt Nam đã đoàn kết tập hợp giai cấp công nhân Việt Nam phát huy vai trò tiên phong trong sự nghiệp cách mạng; đóng góp trực tiếp, to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. MTTQ Việt Nam luôn tự hào về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đặng Ngọc Tùng TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam