Công đoàn và Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang ký kết Chương trình phối hợp công tác.

Cong doan va Toa an Nhan dan tinh Tuyen Quang ky ket Chuong trinh phoi hop cong tac - Anh 1

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 431/CTPH-TANDTC-TLĐLĐVN ngày 30.3.2016 giữa TAND tối cao và Tổng LĐLĐVN, ngày 26.10, LĐLĐ tỉnh và TAND tỉnh đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020. Chương trình phối hợp được ký kết nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham gia xây dựng pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội; trao đổi và cung cấp thông tin liên quan đến các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm; về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác bồi dưỡng, tập huấn giữa hai bên. Nội dung Chương trình phối hợp xác định rõ trách nhiệm của hai bên trong việc: Phối hợp tham gia xây dựng văn bản pháp luật; phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin; Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phối hợp công tác tập huấn, bồi duỡng.

Thanh Hải