QĐND - Trước hết, cho phép tôi thay mặt Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, xin chào mừng các đồng chí lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, các vị khách quý và 350 đại biểu ưu tú, thay mặt cho hơn 176 nghìn đoàn viên công đoàn của toàn quân về dự Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ VIII. Qua các đồng chí, cho tôi gửi tới toàn thể anh chị em cán bộ, công nhân viên chức, lao động quốc phòng (CNVC-LĐQP) toàn quân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt; chúc Đại hội Công đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam thành công tốt đẹp.

Quân đội nhân dân Việt Nam có vai trò rất quan trọng, quyết định để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. Đội ngũ cán bộ, CNVC-LĐQP giàu truyền thống cách mạng, luôn phát huy tốt nội lực để xây dựng và phát triển Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, vững mạnh, hiện đại.

Từ trước đến nay, Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có nhiều chủ trương, chính sách đặc biệt đối với xây dựng và phát triển quân đội chính quy, hiện đại, tinh nhuệ. Nhận thức rõ trách nhiệm của mình, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị các cấp, đội ngũ cán bộ, CNVC-LĐQP toàn quân đã cùng với giai cấp công nhân cả nước không ngừng phấn đấu về mọi mặt, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm chiến đấu cao, kiên định, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và chế độ XHCN; đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi khó khăn thử thách, không ngừng phấn đấu vươn lên làm chủ trong lao động; sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, trong phục vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đi đầu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, kỷ luật quân đội và trong sự nghiệp hiện đại hóa quân đội. Tổ chức Công đoàn Quân đội có bề dày truyền thống cách mạng; truyền thống đó đã và đang được kế thừa, phát huy trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển hiện đại hóa quân đội, góp phần xứng đáng vào việc bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn Quân đội đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nổi bật là: Công đoàn các cấp đã chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, đẩy mạnh các hoạt động xã hội của công đoàn với nhiều nội dung, hình thức phù hợp và thiết thực như: Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến cán bộ, CNVC-LĐQP; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, mở đại hội công nhân viên chức, hội nghị cán bộ - quân nhân-công nhân viên chức, hội nghị người lao động hằng năm đều đạt tỷ lệ cao; các hoạt động xã hội của Công đoàn Quân đội được đẩy mạnh và ngày càng phát triển sâu rộng. Phong trào hành động cách mạng và thi đua yêu nước trong cán bộ, công nhân, lao động toàn quân được các cấp công đoàn phát động và chỉ đạo thực hiện với nhiều nội dung phong phú, phù hợp với từng loại hình cơ sở, đạt nhiều kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng quân đội không ngừng chính quy, hiện đại, vững mạnh và góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị đất nước. Công tác tuyên truyền, giáo dục được tăng cường, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân, lao động từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quân đội. Trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn Quân đội đã tăng cường công tác phát triển đoàn viên, số lượng đoàn viên tăng 22,5% so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh và vững mạnh xuất sắc đạt cao. Đồng thời, các cấp Công đoàn Quân đội đã thường xuyên vận động cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; đã giới thiệu được nhiều đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét kết nạp và đã có 22.967 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Thành tích của đoàn viên và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động toàn quân đạt được trong những năm qua là rất đáng trân trọng và tự hào. Thành tích đó khẳng định sự nối tiếp xứng đáng truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tôi nhiệt liệt biểu dương thành tích của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn Quân đội, trong những năm qua, đã khắc phục nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần to lớn vào bảo vệ vững chắc và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhân dịp này, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, đặc biệt là của đồng chí Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; sự tạo điều kiện và phối hợp giúp đỡ mọi mặt của cấp ủy, cơ quan chính trị, chỉ huy, các đoàn thể ở các đơn vị, cơ quan trong toàn quân đối với hoạt động các cấp Công đoàn Quân đội, hy vọng và mong muốn trong thời gian tới tổ chức Công đoàn Quân đội tiếp tục nhận được sự cổ vũ, quan tâm và giúp đỡ tốt hơn nữa, để hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Tại đại hội này, cùng với việc khẳng định những thành tích quan trọng đã đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhận thức rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới, đó là:

- Công tác nghiên cứu, đề xuất với Tổng LĐLĐ Việt Nam về hệ thống tổ chức, mô hình tổ chức công đoàn trong quân đội còn hạn chế; khả năng tham mưu, đề xuất của cơ quan, cán bộ công đoàn chưa ngang tầm với đòi hỏi của thực tiễn đặt ra; việc kiểm tra đôn đốc và sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm chưa được thường xuyên, kịp thời.

- Nội dung, phương pháp tuyên truyền còn chậm đổi mới, chưa toàn diện; nhất là tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, pháp luật nói chung, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn nói riêng.

- Trình độ, năng lực, kỹ năng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, khả năng tư duy sáng tạo, nắm bắt tư tưởng và tập hợp quần chúng của một số cán bộ công đoàn còn hạn chế; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa nhiều, việc bố trí, sử dụng cán bộ có nơi chưa hợp lý.

Qua đại hội công đoàn các cấp trong toàn quân, các đồng chí đã tập hợp được 4 kiến nghị tiếp tục đề nghị Bộ Quốc phòng giải quyết.

Nhiệm kỳ tới, tôi hoàn toàn thống nhất với phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ giải pháp của Tổng cục Chính trị vừa báo cáo trước đại hội. Từ thực tiễn tình hình và yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôi muốn trao đổi với các đồng chí một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác công đoàn để đại hội nghiên cứu thảo luận và quyết định.

Một là, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, các cấp ủy, cơ quan chính trị, các cấp Công đoàn Quân đội cần phải chủ động phối hợp, cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng cấp trong toàn quân, chăm lo và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công nhân, lao động trong quân đội; đẩy mạnh các hoạt động của tổ chức công đoàn để bảo vệ có hiệu quả quyền lợi của đoàn viên và người lao động.

Hai là, xây dựng đội ngũ công nhân, lao động của quân đội lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, vững vàng về chính trị, tư tưởng, có trình độ học vấn, kỹ thuật, công nghệ và tay nghề cao, có ý thức tổ chức kỷ luật, năng động sáng tạo; trên cơ sở đó, vận động đoàn viên và người lao động tham gia xây dựng Đảng, các cơ quan, đơn vị vững mạnh. Giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng; bồi dưỡng, đào tạo những người đủ đức, năng lực, nổi bật qua phong trào thi đua yêu nước giới thiệu vào các cấp ủy Đảng và bộ máy chỉ huy, quản lý các cấp của quân đội, đẩy mạnh trí thức hóa đội ngũ lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình nhiệm vụ mới.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công nhân, lao động của quân đội như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “5 nhất, 3 không”, “Chuyên môn giỏi, kỷ luật nghiêm”, "An toàn lao động, an toàn giao thông không vi phạm kỷ luật", "Phát triển kinh tế gia đình"… Trước hết, cần chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện quyền dân chủ của đoàn viên và người lao động trong các cơ quan, đơn vị; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các đơn vị, doanh nghiệp của quân đội, nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hiện đại hóa trang thiết bị, khí tài tại các đơn vị; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển của quân đội năm 2013 và các năm tiếp theo.

Bốn là, tiếp tục phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở, nhất là ở các đơn vị, doanh nghiệp thuộc quân đội, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức công đoàn. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, để những cán bộ công đoàn tinh thông công việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đặt niềm tin và hy vọng rằng, tại đại hội này, các đồng chí phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận, đưa ra được những giải pháp quan trọng, hữu hiệu, tác động đến phong trào công nhân và hoạt động công đoàn của quân đội, nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng cục Chính trị và các cấp ủy Đảng, hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu Đại hội VIII Công đoàn Quân đội đề ra.

Một nhiệm vụ quan trọng của Đại hội lần thứ VIII Công đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam là bầu 12 đại biểu ưu tú đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, các đại biểu của đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ và sáng suốt lựa chọn những đồng chí xứng đáng tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất năng lực, kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn, có khả năng tham gia tích cực vào các chương trình hoạt động của đại hội và tiếp thu, truyền đạt Nghị quyết của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đến tất cả đoàn viên, công nhân, lao động của toàn quân.

Chúng ta đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI được tổ chức vào cuối tháng 7 năm nay. Những ý kiến đóng góp của các đồng chí đại biểu tại Đại hội VIII Công đoàn Quân đội không những có giá trị trong việc xây dựng tổ chức công đoàn của quân đội, mà còn có giá trị trong việc xây dựng Công đoàn Việt Nam nói chung. Trên tinh thần đó, chúng tôi trân trọng tiếp thu ý kiến của các đồng chí để có những giải pháp thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới.

Với bản chất, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân nói chung, Công đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng, tôi tin tưởng rằng, nhiệm kỳ 2013-2018, phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Quân đội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Một lần nữa, xin chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị, các vị khách quý, các đồng chí đại biểu; chúc Đại hội lần thứ VIII Công đoàn Quân đội thành công tốt đẹp.

(Phát biểu của đồng chí ĐẶNG NGỌC TÙNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam)

(*) Đầu đề của Báo Quân đội nhân dân