(TBKTSG Online) – Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố bộ chuẩn phát triển cho trẻ 5 tuổi, gồm 28 chuẩn là những mong đợi mà trẻ em 5 tuổi biết và có thể làm được; cùng 120 chỉ số là sự cụ thể hóa của chuẩn, mô tả những hành vi hay kỹ năng của trẻ.

Tường Vi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bộ chuẩn cho trẻ 5 tuổi. Ảnh: Tường Vi Mục đích của bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi là hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non, xây dựng bộ công cụ theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo 5 tuổi nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1. Bộ chuẩn này còn là căn cứ để xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn các bậc cha mẹ và cộng đồng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em 5 tuổi nhằm nâng cao nhận thức về sự phát triển của trẻ em. Bộ chuẩn là cơ sở tạo sự thống nhất trong chăm sóc, giáo dục trẻ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Các chuẩn này thuộc các lĩnh vực phát triển về thể chất, phát triển tình cảm và quan hệ xã hội, phát triển ngôn ngữ và giao tiếp, và phát triển nhận thức. Căn cứ vào hướng dẫn của phòng giáo dục và đào tạo, các trường mầm non, trường mẫu giáo và lớp mẫu giáo độc lập triển khai sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi cho phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp trong năm học 2010-2011. (Nhấn vào đây để xem bộ chuẩn phát triển cho trẻ 5 tuổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành)