7.000 tỷ đồng là tổng vốn chủ sở hữu của bốn doanh nghiệp bảo hiểm được lựa chọn thực hiện chính sách bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, chiếm 40,29% vốn chủ sở hữu của 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường Việt Nam hiện nay.