ND - Theo thống kê của các cơ quan tài chính Mỹ, đến cuối tháng 11-2007, tổng số nợ công (nợ nhà nước) của Mỹ là 9,13 nghìn tỷ USD. Mỗi ngày qua đi, số nợ này tăng thêm 1,4 tỷ USD, hay mỗi phút tăng thêm hơn một triệu USD.