Sự xâm chiếm của các bộ tộc ngoại lai khiến châu Âu thế kỷ VII – VIII trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.