Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị như sau:

Tài liệu đính kèm: COM: Nghị quyết Hội đồng quản trị