ND- Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức sơ kết ba năm thực hiện Nghị quyết "Về đẩy mạnh giải pháp phòng, chống các tệ nạn xã hội đến năm 2010, định hướng đến năm 2015" và sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy trong tình hình mới".

Thời gian qua, trên địa bàn Hải Phòng, số người lây nhiễm HIV/AIDS phát hiện mới giảm, số người nhiễm bệnh được chăm sóc, điều trị tăng, sự kỳ thị đối xử với người có HIV/AIDS từng bước được cải thiện. Tình hình tội phạm buôn bán ma túy, tổ chức sử dụng ma túy được phát hiện và xử lý nghiêm. Hoạt động mại dâm bước đầu được kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc: công tác tuyên truyền chưa đến được đối tượng thuộc nhóm có nguy cơ cao; một số cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đơn vị chưa thật sự quan tâm triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh chống tệ nạn xã hội; công tác đấu tranh bắt giữ, xử lý của các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy, mại dâm còn hạn chế; tỷ lệ tái nghiện ma túy cao (90 - 95%) ở một số nơi, phong trào quần chúng tham gia phát hiện, tố giác tệ nạn ma túy chưa mạnh, thậm chí có tư tưởng né tránh... Trong thời gian tới, Hải Phòng tiếp tục tập trung nâng cao năng lực, trách nhiệm, củng cố, kiện toàn bộ máy phòng, chống tệ nạn xã hội, tăng cường quản lý, điều hành các chương trình, dự án phòng, chống HIV/AIDS, cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng, tổ chức thí điểm các mô hình mới, đánh giá hiệu quả và nhân rộng thực hiện mô hình ra các địa bàn... Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn dân tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội. PV