Xí nghiệp Chăn nuôi heo Đồng Hiệp (ở huyện Củ Chi) là đơn vị đầu tiên ở phía Nam được công nhận cơ sở an toàn cả 4 loại dịch bệnh: lở mồm long móng, dịch tả heo và 2 bệnh ảnh hưởng đến người là xoắn khuẩn (Leptospirosis) và sẩy thai truyền nhiễm (Bruccellosis)