Phương án tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết đã chính thức được ban hành...