Các doanh nghiệp dệt may nếu không được kèm theo... quỹ đất thì hầu như không có nhà đầu tư nào quan tâm...