Một trong những điểm nhấn của thông tư 60 (1.6.2006) là hạn chế giờ chơi của từng người chơi. Đến nay, các cơ quan chức năng thừa nhận, việc quản lý giờ chơi không hiệu quả.