Là giáo viên, giảng sao cho học sinh dễ tiếp thu kiến thức đã khó, huống chi việc dạy cho học sinh khuyết tật, những trẻ chậm phát triển lại khó gấp bội.