Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Pastuer Nha Trang, mẫu bột màu đỏ gạch là bột màu có tên Sunset yellow FCF và mẫu bột màu đỏ có tên là Ponceau 4R.

Theo VTC