CTCP công nghệ mạng và truyền thông công bố thông tin từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Tài liệu đính kèm: CMT: CBTT từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát