Xe cụ nào thì mau ra lái về không trẻ con nó bán đồng nát bây giờ.