(VTV Online) - Để tiện dụng và tiết kiệm chi phí, những người tham gia giao thông trong video tin tức giao thông sau đây đã mang sự nguy hiểm ra để đánh đổi.

Sau đây là nội dung chi tiết:

CBS