Chết cười với anh chàng béo phải nhận "cục tức" vào người khi áp dụng phương pháp theo người khác.