Khả năng của con người là một thứ gì đấy mà đôi khi chúng ta cũng không thể tưởng tượng nổi.