Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) thông báo kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2011. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý IV/2011 đạt gần 27 tỉ đồng, trong đó công ty mẹ đạt gần 33 tỉ đồng, giảm 16,78% so với cùng kỳ năm 2010. Lũy kế cả năm 2011, CII lãi 163,59 tỉ đồng, giảm 56,6%.

CII cho biết doanh thu tài chính quý IV đã tăng đột biến, đạt gần 243 tỉ đồng, so với chỉ 34,4 tỉ đồng cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên, do chi phí tài chính tăng tương ứng (hơn 202 tỉ đồng so với 14,6 tỉ đồng cùng kỳ năm 2010) nên Công ty không được hưởng lợi nhiều từ mảng hoạt động này. Được biết, chi phí tài chính tăng mạnh là do chi phí lãi vay cao lên đến 128,8%.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã trích lập dự phòng một số khoản đầu tư tài chính và hạch toán chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty BOO Nước Thủ Đức (Trong quý IV, Công ty đã chuyển nhượng cổ phần tại BOO Nước Thủ Đức và ghi nhận doanh thu 193 tỉ đồng).

CII đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012. Theo đó, Công ty dự kiến đạt doanh thu gần 595 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 283 tỉ đồng, EPS (lợi nhuận mỗi cổ phiếu) đạt hơn 3.700 đồng/cổ phiếu. Công ty cũng thông qua tạm ứng cổ tức năm 2011 cho cổ đông bằng tiền mặt ở mức 18%.

Đồng thời, CII đã đồng ý rút vốn khỏi 3 dự án. Cụ thể, CII đã thống nhất chuyển nhượng số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông (WASS) mà Công ty đang nắm giữ với giá chuyển nhượng (sau khi trừ tất cả các loại phí) không thấp hơn 24.000 đồng/cổ phiếu. CII cũng sẽ rút vốn khỏi dự án nhà máy nước Đồng Tâm thông qua việc chuyển nhượng giá gốc cho các cổ đông của tỉnh Tiền Giang. Ngoài ra, Công ty sẽ ngừng triển khai dự án Khu Dân cư Tân Hội An và Tam Tân. Như vậy, CII sẽ chấp nhận mất khoản chi phí đã chi ra trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án này (khoảng 10 tỉ đồng)