Thủ tướng đã ký các Quyết định số 952/QĐ-TTg và 932/QĐ-TTgchuyển đổi 2 tổng công ty Vietnam Airlines và Vinataba thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, vì không kịp cổ phần hóa trước 1/7.

CôngThương - Theo quy định, các công ty nhà nước đang tiến hành cổ phần hóa mà chưa có quyết định công nhận giá trị doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền thì được chuyển thành công ty TNHH một thành viên và chủ sở hữu tiếp tục thực hiện các bước cổ phần hóa. Vốn điều lệ tại thời điểm chuyển đổi của tổng công ty là 1.602 tỷ đồng. Sau khi chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên, Vinataba kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của 2 tổng công ty trước khi chuyển đổi. Cũng theo quyết định này. Chủ tịch và các thành viên hội đồng quản trị của các đơn vị được giữ chức chủ tịch và thành viên hội đồng thành viên cho đến khi Thủ tướng bổ nhiệm mới. T.H