Một cơ cấu gia đình bền vững, trong đó, người đàn ông phải luôn là đối tượng kính trọng để phái yếu nương tựa.