Chiều ngày 6-12, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức cuộc họp giới thiệu dự thảo Luật Công vụ.Đây là đạo luật có ảnh hưởng rộng, đến mọi nhà, mọi người; chúng ta còn ít kinh nghiệm xây dựng đội ngũ công chức, nhất là trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới...