(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chuyển Trường Trung học Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin I từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quản lý.

Ảnh minh họa

Việc chuyển Trường Trung học Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin I thực hiện theo nguyên tắc nguyên trạng về tổ chức bộ máy, lao động, tài chính, tài sản và các quyền, nghĩa vụ hợp pháp của Trường; ghi giảm vốn chủ sở hữu theo giá trị sổ sách của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và ghi tăng vốn ngân sách nhà nước tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam thực hiện việc giao nhận Trường theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ đạo Trường Trung học Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin I có phương án sắp xếp lao động; thực hiện cơ chế hoạt động tự chủ, tự cân đối thu chi, không sử dụng ngân sách địa phương, trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ của địa phương giao.

Bộ Tài chính hướng dẫn và xử lý theo thẩm quyền các vấn đề về tài sản, tài chính, công nợ của Trường Trung học Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin I khi chuyển giao, bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện việc ghi tăng giảm vốn nhà nước.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý theo thẩm quyền các vấn đề về lao động của Trường Trung học Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin I khi chuyển giao, bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.

Trường Trung học Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin I được thành lập ngày 01/10/1960 với tên gọi đầu tiên là “Trường Nghiệp vụ Bưu điện Hà Nam”. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, ngày 09/01/2006, Trường được nâng cấp lên bậc Trung cấp với tên gọi Trường Trung học Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin I.

Trường có nhiệm vụ đổi mới mô hình và cấp độ đào tạo gồm trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, phối hợp với các Học viện, trường đại học đào tạo liên thông lên bậc đại học; đào tạo theo chiều sâu và yêu cầu của cơ sở sử dụng lao động. Mỗi năm Trường đào tạo mới trung bình khoảng 500 học sinh; bồi dưỡng ngắn hạn công nhân các dịch vụ mới, thiết bị mới khoảng 5000 lượt người/tuần.

Hiện Trường có 1 phòng chức năng và 4 khoa giảng dạy với 70 cán bộ, giảng viên.

Hoàng Diên