(HNM) - UBND TP vừa tổ chức lễ công bố các quyết định thành lập các công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi.

Cụ thể, UBND TP đã ban hành các quyết định chuyển đổi 4 công ty thủy lợi 100% vốn Nhà nước thành: Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ, Công ty TNHH một thành viên ĐTPTTL Sông Đáy, Công ty TNHH một thành viên ĐTPTTL Mê Linh và Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Sông Tích trực thuộc UBND TP. Các công ty này chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có tài khoản, con dấu riêng với nhiệm vụ chính là phục vụ sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề sản xuất kinh doanh mới. Cùng với đó Ban Quản lý dịch vụ Thủy lợi Hà Nội được thành lập sẽ thực hiện việc hợp đồng ký kết tưới tiêu với các công ty thủy lợi.