Chương trình phân ban mới sau một năm triển khai đại trà ở lớp 10 đã bộc lộ một số hạn chế.