Liên bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư hướng dẫn mức chi và quản lý kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006- 2010, có tổng vốn đầu tư hơn 4,5 ngàn tỷ đồng