Chứng khoán  suy thoái đồng nghĩa với việc kinh tế sẽ giảm tăng trưởng. Kinh tế giảm tăng trưởng thì sẽ đòi hỏi ít dầu hơn.