Từ người lớn đến trẻ em, họ đều sẵn sàng lao mình xuống bùn.